Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«marzec 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z XXX Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z XXX Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2017 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XXX Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm./.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 14 z 15 radnych, nieobecny (usprawiedliwiony) był radny Andrzej Jakubowski.

3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu XXX Sesji RG. Przewodnicząca Rady zapytała, czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad /w załączeniu do protokołu porządek XXX Sesji RG/. Radna Wąsiewicz przypomniała, że na Komisji Rolnej negatywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Radna Wąsiewicz poinformowała, że radni Wąsiewicz M., Kapitan B., Jach K. wnioskują o zmianę porządku obrad dotyczącą zdjęcia z porządku punktu 17. Przewodnicząca Rady poinformowała, że Wójt Gminy Nadarzyn otrzymał pismo z Wydziału Kontroli Wojewody Mazowieckiego dotyczące podjęcia przedmiotowej uchwały (odczytała treść pisma) w związku z tym przedłożył do rozpatrzenia przez Radę projekt uchwały ww. sprawie. Wójt poinformował, że jego obowiązkiem jest przedstawienie pod obrady Rady projektu uchwały, w ramach wykonania zaleceń pokontrolnych. Wójt Gminy poprosił Rade Gminy o rozpatrzenie projektu ww. uchwały. Przewodnicząca Rady złożyła wniosek, aby nie zdejmować z porządku obrad pkt. 17, aby Radni wypowiedzieli się w ww. sprawie. Jednocześnie Przewodnicząca Rady wyraziła nadzieję, że Wojewoda uzna wolę Rady w powyższej kwestii. Następnie przystąpiono do głosowania w sprawie porządku obrad. Rada w głosowaniu 12 ”za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący” przyjęła zaproponowany porządek sesji. Radny Tomasz Siwa poprosił aby szeroko w mediach poinformować mieszkańców o uzasadnieniu do projektu tej uchwały, informując, że wynika to z zaleceń pokontrolnych Wydziału Kontroli Wojewody Mazowieckiego.

4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli na piśmie uwag do protokołu z XXIX Sesji z dnia 20 marca 2017 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada jednogłośnie /14 ”za”/ przyjęła protokół z XXIX Sesji z dnia 20 marca 2017 r.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami Rady Gminy przedstawił p. Janusz Grzyb /w załączeniu sprawozdanie/. Radny Siwa zapytał o naprawę drogi przy cmentarzu od ul. Pruszkowskiej do ul. Turystycznej. Przewodnicząca RG poinformowała, że w roku bieżącym będzie budowany chodnik na ul. Pruszkowskiej w stronę ul. Warszawskiej. Radny Ciemiński zapytał o termin naprawy ul. Głównej w Ruścu? Wójt odpowiedział, że po zejściu wód gruntowych nastąpi naprawa ulicy. Radna Zdzebel zapytała o rozpoczęcie prac rekultywacyjnych na „Pastewniku”. Wójt odpowiedział, że opracowany jest projekt. W głosowaniu 14 „za” jednogłośnie sprawozdanie Wójta zostało przyjęte.

6. Sprawozdanie z działalności Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury w Nadarzynie za rok 2016 przedstawiła p. Kamila Michalska - dyrektor NOK-u. Przewodnicząca Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Rada jednogłośnie 14 „za” przyjęła sprawozdanie.

7. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn za rok 2016 przedstawiła p. Ewa Marjańska - dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Rada jednogłośnie 14 „za” przyjęła sprawozdanie.

8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie za rok 2016 przedstawiła p. Maria Aleksińska - dyrektor GZO. Przewodnicząca Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Rada jednogłośnie 14 „za” przyjęła sprawozdanie.

9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie za rok 2016 przedstawiła p. Grażyna Witkowska - Kierownik GOPS w Nadarzynie. Przewodnicząca Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Rada jednogłośnie 14 „za” przyjęła sprawozdanie.

10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nadarzyn za rok 2016 przedstawiła p. Grażyna Witkowska - Kierownik GOPS w Nadarzynie. Przewodnicząca Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Rada jednogłośnie 14 „za” przyjęła sprawozdanie.

11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ogniska D-M „Tęcza” w Nadarzynie za rok 2016 przedstawiła p. Krystyna Masłowska - dyrektor GODM Tęcza w Nadarzynie. Przewodnicząca Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Rada jednogłośnie 14 „za” przyjęła sprawozdanie.

12. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nadarzynie za rok 2016 przedstawiła p. Krystyna Masłowska - dyrektor GODM Tęcza w Nadarzynie. Przewodnicząca Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Radna Jach zapytała czy na terenie Gminy Nadarzyn przybywa osób z uzależnieniem? Pani Masłowska odpowiedziała, że Komisja zajmuje się osobami nadużywającymi alkohol i kieruje ich do odpowiednich instytucji. Radna Jach zapytała o liczbę sprzedaży punktów napoi alkoholowych oraz miejsc do spożycia alkoholu na miejscu? Pani Masłowska poinformowała, że jest zarejestrowanych 28 miejsc sprzedaży napoi alkoholowych i 11 miejsc gdzie podawany jest alkohol. Rada jednogłośnie 14 „za” przyjęła sprawozdanie.

13. Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej za rok 2016 przedstawił komendant SG w Nadarzynie Adam Piskorz. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Rada jednogłośnie 14 „za” przyjęła sprawozdanie.

14. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie za rok 2016 przedstawił p. Dariusz Zwoliński - Dyrektor GOS. Przewodniczący Komisji Statutowej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Rada jednogłośnie 14 „za” przyjęła sprawozdanie.

15. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów sportowych użyteczności publicznej Gminy Nadarzyn znajdujących się pod administracją Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie. Przewodniczący Komisji Statutowej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów sportowych użyteczności publicznej Gminy Nadarzyn znajdujących się pod administracją Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie.

16. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV.298.2016 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nadarzyn na 2017 rok. Uzasadnienie przedstawiła p. Krystyna Masłowska oraz odpowiedziała na pytania zadane przez radną Katarzynę Jach. Przewodniczący Komisji Statutowej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Rada w głosowaniu: 10 „za”, 2 „przeciw”, 2 „wstrzymujące”, podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV.298.2016 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nadarzyn na 2017 rok.

17. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Uzasadnienie przedstawiła p. Sylwia Łazowska, poinformowała że przygotowanie uchwały wynika z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.), zgodnie z którym Rada Gminy określa w drodze uchwały wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Zgodnie z art. 7 ust. 6 cytowanej ustawy, zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, udziela w drodze decyzji wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. Mając powyższe na względzie przedłożenie Radzie Gminy Nadarzyn projektu uchwały jest uzasadnione. Wójt Gminy poinformował, że na terenie Gminy Nadarzyn nie ma miejsca zaplanowanego w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego na działalność grzebowiska lub spalarni padłych zwierząt. Przewodnicząca Rady Gminy jeszcze raz przypomniała, że Wydział Kontroli Wojewody Mazowieckiego zalecił podjęcie uchwały w powyższej sprawie. Przewodnicząca Rady zapytała pana Mecenasa o to jakie mogą być konsekwencje jeśli Rada Gminy nie podejmie takiej uchwały. Mecenas Zygrzak poinformował, że jest wymóg ustawowy aby podjąć uchwałę i jest to uchwała naprawcza. Jednak decyzję o podjęciu uchwały podejmuje Rada. Przewodnicząca Rady zaproponowała o niepodejmowaniu uchwały i przekazaniu projektu do zapoznania z opinią Mieszkańców. Radny Siwa zaproponował o szerokie rozpropagowanie treści ww. projektu w prasie. Rada w głosowaniu: 0 „za”, 14 „przeciw”, 0 „wstrzymujących” nie podjęła uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

18. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nadarzyn w roku 2017. Uzasadnienie przestawiła Sylwia Łazowska, która poinformowała, że zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Na podstawie art. 11a ust. 1, w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.), Rada Gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę. W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017. Podjęcie uchwały wywoła skutki finansowe dla Gminy Nadarzyn. W Programie wskazano wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób ich wydatkowania, które zostały ujęte w planie finansowym budżetu Gminy Nadarzyn na rok 2017. Zgodnie ze wskazaniami ustawy o ochronie zwierząt Projekt Programu został przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, zarządcom obwodów łowieckich, organizacjom społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. Program może również obejmować plan znakowania zwierząt oraz plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają. W roku bieżącym Gmina Nadarzyn przeznaczyła 5 000 zł na elektroniczne znakowanie zwierząt oraz 15 000 zł na sterylizację lub kastrację zwierząt, których właściciele zamieszkują na terenie gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Rolnej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała uchwałę. Rada jednogłośnie 14 „za” podjęła uchwałę.

19. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nadarzyn położonej w Nadarzynie. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała uchwałę. Rada jednogłośnie 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nadarzyn położonej w Nadarzynie.

20. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu użytkowego mieszczącego się przy ul. Mszczonowskiej 20 w Nadarzynie. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała uchwałę. Rada jednogłośnie 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu użytkowego mieszczącego się przy ul. Mszczonowskiej 20 w Nadarzynie.

21. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kajetany /ul. Metalowa/. Przewodnicząca Komisji Oświaty poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała uchwałę. Rada jednogłośnie 14 „za” podjęła uchwałę.

22. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Aleksińska dyrektor GZO. Radna Wąsiewicz zapytała czy są zgromadzone wszystkie dokumenty aby powstało LO w Gminie Nadarzyn. M. Aleksińska poinformowała, że wszystkie czynności w tej sprawie są wykonane zgodnie z nowelizowaną ustawą o systemie oświaty. Przewodnicząca Komisji Oświaty poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

23. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 427/8 w Nadarzynie w Gminie Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Stanisława Bandyra - Kierownik Ref. Architektury i Urbanistyki Gminy Nadarzyn. Radna Jach zapytała czy projekt uchwały jest zgodny z interpretacją Studium Zagospodarowania i Kierunków Rozwoju Gminy Nadarzyn. Pani Bandyra odczytała treść tekstu studium dotyczącą przedmiotowej działki. Przewodniczący Komisji Planu poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 427/8 w Nadarzynie w Gminie Nadarzyn.

24. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/343/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie. Wójt Gminy poinformował, że Wojewoda Mazowiecki, po przyjęciu rezygnacji Arkadiusza Koper, wskazał p. Dariusza Nowaka na przedstawiciela Wojewody w Radzie Społecznej SPG ZOZ w Nadarzynie. Przewodnicząca Komisji Oświaty poinformowała, że Komisja zapoznała się z projektem uchwały. Przewodnicząca Rady zaproponowała przeprowadzenie odrębnego głosowania, Radni nie wnieśli sprzeciwu. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zgodnie z treścią paragrafu 1 projektu uchwały pytając: „Kto jest za odwołaniem pana Arkadiusza Koper ze składu osobowego Rady Społecznej?” Rada jednogłośnie 14 „za” odwołała p. A. Koper ze składu Rady Społecznej. Przewodnicząca Rady zapytała „Kto jest za powołaniem p. Dariusza Nowaka do składu osobowego Rady Społecznej?”. Rada w głosowaniu 4 „za”, 8 „przeciw”, 2 „wstrzymujące” nie powołała p. D. Nowaka do składu osobowego Rady Społecznej.

25. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Gminie Płoniawy-Bramura pomocy rzeczowej. Uzasadnienie przedstawił Wójt Gminy Nadarzyn, poinformował, że w OSP w Młochowie znajduję się mało wykorzystany samochód specjalny, służący tylko do gaszenia pożarów marki STAR, który jest sprawny. OSP Młochów wystąpiło o zakup nowego samochodu z pełnym wyposażeniem do ratownictwa technicznego i drogowego, w związku z tym wieloletni samochód marki STAR można zbyć. Wójt Gminy Płoniawy-Bramura wystąpił z wnioskiem o pozyskanie ww. samochodu dla OSP w Płoniawach-Bramurze. Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił pozytywną opinię komisji w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Płoniawy-Bramura pomocy rzeczowej.

26. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXV.338.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Uzasadnienie przedstawiła p. Magdalena Sieczka - Skarbnik Gminy oraz zgłosiła autopoprawki. Pani Skarbnik udzieliła wyczerpujących informacji Radnej Jach, na temat klimatyzacji w NOK-u i urządzeniu kuchni w świetlicy w Parolach. Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił pozytywną opinię komisji w powyższej sprawie. Dwóch Radnych opuściło salę, a w Sali obrad pozostało 12 radnych. Rada w głosowaniu 12 „za” podjęła uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXV.338.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.

27. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026. Uzasadnienie przedstawiła p. Magdalena Sieczka - Skarbnik Gminy oraz zgłosiła autopoprawki. Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił pozytywną opinię komisji w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie „za” przy 13 obecnych Radnych podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026.

28. Przewodnicząca RG - Danuta Wacławiak przypomniała radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych za rok 2017 w terminie do końca kwietnia bieżącego roku. W związku ze zbliżającymi się świętami Wielkanocnymi Wójt Gminy Nadarzyn złożył życzenia wszystkim obecnym. Przewodnicząca Rady dołączyła do życzeń.

29. Przewodnicząca RG podziękowała za udział w obradach i ogłosiła zamknięcie XXX Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Protokołowała: Teresa Czerniawska
Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z XXX Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2017-06-01
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2017-06-01 15:22

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 77446
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-02-09 13:15