Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • Komunikaty i ogłoszenia

Treść strony

Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 17.07.2018 r.

Wójt Gminy Nadarzyn
ogłasza
przetarg pisemny nieograniczony

na oddanie w najem stołówki szkolnej wraz z zapleczem kuchennym i wyposażeniem o powierzchni 595,92 mznajdującej się w budynku Szkoły Podstawowej w Ruścu

Przedmiot najmu:

Stołówka szkolna o łącznej powierzchni 595,92 m2 wraz z wyposażeniem znajdująca się w budynku Szkoły Podstawowej w Ruścu mieszczącym się na działce będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Nadarzyn, oznaczonej nr ew. 647 o pow. 5,0788 ha położonej przy ul. Osiedlowej 72 w obrębie Rusiec, gm. Nadarzyn dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi Księgę Wieczystą Nr WA1P/001136556/5.

Wywoławcza stawka miesięczna za dzierżawę w/w części nieruchomości wynosi: 500 zł netto (słownie: pięćset złotych).

Minimalne postąpienie wynosi 10% ceny wywoławczej.

Do wylicytowanej w przetargu stawki czynszu należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23% oraz 1000 zł (słownie: tysiąc złotych), co stanowi opłatę ryczałtową za media (tj. energia elektryczna, gaz, woda i ścieki).

Okres obowiązywania umowy najmu: od dn. 01.09.2018 r. do dn. 30.06.2019 r.

Przetarg przeprowadza się w dwóch etapach:

etap I - część jawna przetargu z udziałem oferentów, tj. otwarcie ofert, odczytanie nazwisk (nazw) i adresów oferentów oraz proponowane w ofertach stawki czynszu;
etap II - analiza ofert pod kątem zgodności z warunkami zawartymi w ogłoszeniu o przetargu i ocena ofert w oparciu o wskazane w warunkach przetargu kryteria oraz wybór najkorzystniejszej oferty.

Oferty w zaklejonej kopercie uniemożliwiającej identyfikację oferenta z napisem „Przetarg na wynajem stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Ruścu” należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy w Nadarzynie do dnia 24.07.2018 r.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert odbędzie się w sali konferencyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Nadarzynie przy ul. Mszczonowskiej 24, 05-830 Nadarzyn w dniu 25.07.2018 r.

Przetarg jest ważny jeżeli, wpłynie co najmniej jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. wniesienie wadium w wysokości 1500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych);
2. złożenie oferty w wymaganym terminie.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) przelewem z rachunku bankowego uczestnika przetargu na rachunek bankowy na konto Urzędu Gminy Nadarzyn BS Tarczyn 73 8008 0008 2001 0011 3306 0007 najpóźniej do dnia 23.07.2018 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Nadarzyn.
Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za najem. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy najmu wadium nie podlega zwrotowi.
Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 7 dni od daty zamknięcia przetargu.

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

1. Imię, nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę
- W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
- W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw.

Aktualność wypisu z rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji - w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

2. Datę sporządzenia oferty.
3. Oferowany miesięczny czynsz za najem netto wyższy od czynszu wywoławczego wyrażony w PLN o postąpienie min. 10% stawki wywoławczej.
4. Dowód wniesienia wadium. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.
5. Ścisłe określenie przedmiotu oferty.
6. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
7. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy najmu i gotowości do jej podpisania z Gminą Nadarzyn w przypadku wygrania przetargu w terminie i miejscu wskazanym przez Wynajmującego.
8. Uzupełnione i podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o przetargu.
9. Podpis osób uprawnionych do reprezentowania oferenta.
10. Parafowany wzór umowy najmu stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o przetargu.
11. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dodatkowych, tj.:
a) co najmniej 3 letnią praktykę w prowadzeniu stołówek szkolnych (wykaz placówek w których wykonawca pełnił usługę wraz z referencjami),
b) zatrudnienie dietetyka, który posiada wyższe wykształcenie na jednym z następujących kierunków studiów:
- Technologia żywności i żywienia człowieka
- Żywienie człowieka
- Dietetyka
- lub pokrewnym.
Należy podać następujące informacje: imię i nazwisko dietetyka, nazwę ukończonej uczelni i ukończonego kierunku - do oferty należy załączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem potwierdzającego w/w dane.

Uwagi dotyczące ofert:

1. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
2. Kopie dokumentów złożonych w ramach oferty winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Za datę ogłoszenia przetargu uważa się datę ukazania ogłoszenia w prasie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Nadarzyn i wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nadarzyn.
4. Oferta i wszystkie oświadczenia oraz wymagane zobowiązania załączone do niej winny być podpisane przez oferenta lub osoby przez niego upoważnione.
5. W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena zaproponowanego czynszu dzierżawnego.

Informacje dodatkowe, warunki najmu:

1. Warunki umowy znajdują się w projekcie umowy najmu, która stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
2. Do czynszu za najem zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.).
3. Dodatkowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 110, 112 w Urzędzie Gminy w Nadarzynie ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn tel. (22) 729-81-85 wew. 150 lub 162.

ZASTRZEGA SIĘ PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU LUB JEGO UNIEWAŻNIENIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA UZASADNIONYCH PRZYCZYN.

Wójt Gminy
(-) Dariusz Zwoliński

drukuj (Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 17.07.2018 r.)

 • autor informacji: Anna Rodkiewicz
  data wytworzenia: 2018-07-17
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2018-07-17 11:41
 • zmodyfikował: Michał Wilczak
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-17 13:05

Pliki do pobrania:

 • autor informacji: Anna Rodkiewicz
  data wytworzenia: 2018-07-17
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2018-07-17 11:41

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 89894
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-16 14:33

Gmina Nadarzyn

ul. Mszczonowska 24

05-830 Nadarzyn

NIP 534-22-54-841

Regon 013269195

Kod terytorialny 1421052

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85

fax 22 729 81 85 w. 109

e-mail: gmina@nadarzyn.pl

ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9.00 - 18.00

wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00

piątek: 8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1964111
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-20 14:58

Stopka strony