Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • Komunikaty i ogłoszenia

Treść strony

Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 02.03.2018 r.

Nadarzyn, dnia 2 marca 2018 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Nadarzyn
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Nadarzyn

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), art. 39, art. 40, art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), zwanej dalej „ustawą”, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla następujących obszarów:

 • we wsi Młochów - obszar III (działka o nr ew. 159/2 oraz część działki o nr ew. 168), sporządzanego na podstawie Uchwały Nr XLVI/460/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 lipca 2014 r.,
 • we wsi Stara Wieś - obszar II (działka o nr ew. 250/1),  sporządzanego na podstawie Uchwały Nr XLVI/462/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 lipca 2014 r.,

Projekty planów miejscowych dla ww. obszarów  wraz z prognozami oddziaływania na środowisko zostaną wyłożone do publicznego wglądu w dniach: 12 marca 2018 r. -13 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Nadarzyn – Referat Urbanistyki i Architektury, pok. 114, ul. Mszczonowska 24, w godz.: 9.00 - 16.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się dnia 20 marca 2018 r. o godz. 11.30 w Urzędzie Gminy Nadarzyn - Referat Urbanistyki i Architektury, pok. 114.

Projekty planów wraz z prognozami udostępnione zostaną także w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Nadarzyn www.nadarzyn.pl.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Nadarzyn z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2018 r.

Uwagi można składać w kancelarii Urzędu Gminy (pok.100), pocztą na adres: Urząd Gminy Nadarzyn, 05-830 Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: architektura@nadarzyn.pl.

Jednocześnie, na podstawie art. 39, w związku z art. 54 „ustawy” projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu.

W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz wnieść uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski należy składać do Wójta Gminy Nadarzyn z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości. Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu Gminy, pok. 114) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym), na adres: architektura@nadarzyn.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia  7 maja 2018 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Nadarzyn.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

(-) Dariusz Tadeusz Nowak
wyznaczony do pełnienia funkcji
Wójta Gminy Nadarzyn

drukuj (Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 02.03.2018 r.)

 • autor informacji: Anna Zimnicka
  data wytworzenia: 2018-03-02
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2018-03-02 10:58
 • zmodyfikował: Andrzej Zalesiński
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-02 10:58

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 89905
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-16 14:33

Gmina Nadarzyn

ul. Mszczonowska 24

05-830 Nadarzyn

NIP 534-22-54-841

Regon 013269195

Kod terytorialny 1421052

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85

fax 22 729 81 85 w. 109

e-mail: gmina@nadarzyn.pl

ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9.00 - 18.00

wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00

piątek: 8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1964183
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-20 14:58

Stopka strony