Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

  • Komunikaty i ogłoszenia

Treść strony

Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 28.04.2017 r.

Nadarzyn, dnia 28.04.2017 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nadarzyn

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Nadarzyn Uchwały Nr XXVIII.355.2017 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nadarzyn.
Zmiana studium obejmuje następujące obszary:
Obszar Nr 1 - stanowi teren działek nr ew. 993/2, 994/10 i 1025 - obręb Wolica,
Obszar Nr 2 - stanowi teren działek nr ew. od 331 do 336, 338/1, 339, 340, 341/1, 341/2, 341/3, od nr ew. 342 do nr ew. 344, od nr ew. 346 do nr ew. 362 oraz część działek o nr ew. 326/6, 337, 328 i 330 - obręb Strzeniówka,
Obszar Nr 3 - stanowi teren działki nr ew. 181/2 - obręb Kajetany,
Obszar Nr 4 - stanowi teren działki nr ew. 193/9 - obręb Stara Wieś,
Obszar Nr 5 - stanowi teren działek nr ew. 187/1 i 188/1 - obręb Rusiec,
Obszar Nr 6 - stanowi teren części działki nr ew. 56/17 obręb Urzut,
Obszar Nr 7 - stanowi teren części działek o nr ew. 57/11, 57/10, 57/14, 57/2, 57/19, 276 oraz działki o nr ew. 275/1, 275/2, 58/6- obręb Urzut,
Obszar Nr 8 - stanowi teren działki nr ew. 256/2 , 256/4 - obręb Urzut,
Obszar Nr 9 - stanowi teren działek nr ew. 148/1,148/2, 149/1, 149/2 i 150 - obręb Parole,
Obszar Nr 10 - stanowi teren działek nr ew. 19/5,19/30 i części działek o nr ew. 21/12, 22/2, 23, 24, 25/17, 26/26, 27/23, 29 i 30/2 - obręb Młochów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. studium. Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Gminy Nadarzyn ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn, w terminie do 31 maja 2017 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1, w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, obejmującej sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Stosownie do art. 54 ust. 2 ww. „ustawy” organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Referacie Urbanistyki i Architektury w godzinach pracy Urzędu (pok. 114) oraz wnieść uwagi i wnioski. Zgodnie z art. 40 „ustawy” uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Uwagi i wnioski należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Gminy (pok.100), pocztą na adres: Urząd Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: architektura@nadarzyn.pl, w terminie do 31 maja 2017 r.
Uwaga lub wniosek powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi lub wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Nadarzyn.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy
(-) mgr inż. Janusz Grzyb

drukuj (Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 28.04.2017 r.)

  • autor informacji: Stanisława Bandyra
    data wytworzenia: 2017-04-28
  • opublikował: Michał Wilczak
    data publikacji: 2017-04-28 14:53
  • zmodyfikował: Michał Wilczak
    ostatnia modyfikacja: 2017-04-28 14:53

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 89899
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-16 14:33

Gmina Nadarzyn

ul. Mszczonowska 24

05-830 Nadarzyn

NIP 534-22-54-841

Regon 013269195

Kod terytorialny 1421052

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85

fax 22 729 81 85 w. 109

e-mail: gmina@nadarzyn.pl

ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9.00 - 18.00

wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00

piątek: 8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1964147
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-20 14:58

Stopka strony