Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • Komunikaty i ogłoszenia

Treść strony

Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 13.01.2017 r.

Nadarzyn, dnia 13.01.2017 r.

Ogłoszenie
Wójta Gminy Nadarzyn

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Nadarzyn

Na podstawie art. 17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Nadarzyn:

 • Uchwały Nr XXI.263.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nadarzyn – dla działek nr ew.: 871/3 – 871/16,
 • Uchwały Nr XXIV.318.2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew.: 224/1, 225, 226/7, 226/11 i 226/13 w Nadarzynie,
 • Uchwały Nr XXIV.319.2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wolica – obszar w rejonie skrzyżowania Al. Katowickiej i drogi wojewódzkiej nr 721,
 • Uchwały Nr XXIV.320.2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Walendów – obszar w rejonie Stawu Oborowego,
 • Uchwały Nr XXIV.321.2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 94/3 w Starej Wsi,
 • Uchwały Nr XXIV.322.2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 83/1 i 83/2 w Ruścu,
 • Uchwały Nr XXV.327.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 995/5 w Wolicy.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planów miejscowych. Wnioski do planów należy składać na piśmie do Urzędu Gminy Nadarzyn ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn, w terminie do 10 lutego 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1, w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, obejmujących sporządzenie prognoz oddziaływania na środowisko dla potrzeb projektów ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Stosownie do art. 54 ust. 2 ww. „ustawy” organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Referacie Urbanistyki i Architektury w godzinach pracy Urzędu (pok. 114) oraz wnieść uwagi i wnioski. Zgodnie z art. 40 „ustawy” uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Gminy (pok.100), pocztą na adres: Urząd Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: architektura@nadarzyn.pl, w terminie do 10 lutego 2017 r.

Uwaga lub wniosek powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi lub wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Nadarzyn.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy
(-) mgr inż. Janusz Grzyb

drukuj (Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 13.01.2017 r.)

 • autor informacji: Stanisława Bandyra
  data wytworzenia: 2017-01-13
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2017-01-13 12:36
 • zmodyfikował: Andrzej Zalesiński
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-13 12:38

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 89900
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-16 14:33

Gmina Nadarzyn

ul. Mszczonowska 24

05-830 Nadarzyn

NIP 534-22-54-841

Regon 013269195

Kod terytorialny 1421052

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85

fax 22 729 81 85 w. 109

e-mail: gmina@nadarzyn.pl

ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9.00 - 18.00

wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00

piątek: 8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1964151
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-20 14:58

Stopka strony