Ścieżka nawigacyjna

  • Komunikaty i ogłoszenia

Treść strony

Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 03.09.2018 r.

Nadarzyn, dn. 03.09.2018 r.

GG.6840.2.1.2017

Wójt Gminy Nadarzyn
ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Nadarzyn

Termin pierwszego przetargu: 26.04.2018 r.

Przetargiem objęta jest nieruchomość położona w obrębie i gm. Nadarzyn, oznaczona jako działki ewidencyjne nr 925, 926/1 i 2033 o łącznej powierzchni 0,1583 ha opisana w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie Księdze Wieczystej Nr WA1P/00017205/6.

Opis nieruchomości: Nieruchomość ma kształt nieregularnego wieloboku i jest niezabudowana, nieogrodzona i nieurządzona. Działka nr ew. 925 znajduje się w zasięgu oddziaływania napowietrznej linii energetycznej 15kV. Przez działkę nr ew. 926/1 poprowadzony jest gazociąg i wodociąg. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Polnej i ul. Pogodnej.

Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego: M – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obszarze zmeliorowanym i o złożonych warunkach gruntowych. Działka nr ew. 925 znajduje się w zasięgu oddziaływania napowietrznej linii energetycznej 15kV.

Brak obciążeń i zobowiązań, których przedmiotem jest sprzedawana nieruchomość.

W dziale III – „Prawa, roszczenia i ograniczenia” w/w księgi wieczystej ujawniona jest wzmianka o wykreśleniu wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego. Brak innych wpisów.

Cena  wywoławcza – 288 660 zł  netto
(dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt zł)
Wadium – 28 866 zł (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć zł)
Przetarg odbędzie się 5 października 2018 roku o godz. 12:00
w siedzibie Urzędu Gminy Nadarzyn przy ul. Mszczonowskiej 24,
 w sali konferencyjnej - p. 220

Należny podatek VAT zostanie doliczony do wylicytowanej w przetargu ceny zakupu.

Postąpienie zostanie ustalone przez uczestników przetargu w wysokości nie niższej niż 1% ceny wywoławczej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu nie później niż 28.09.2018 r. na konto Urzędu Gminy Nadarzyn BS Tarczyn 73 8008 0008 2001 0011 3306 0007. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia własności nieruchomości. W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium nie podlega zwrotowi. W tytule wpłaty wadium należy wpisać: wadium na sprzedaż w przetargu dz. nr 925, 926/1 i 2033 w Nadarzynie.

Przetarg jest ważny bez względu na ilość uczestników, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:
• spółki – umowę spółki,
• podmioty, na które przepisy ustawy nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualny odpis z KRS,
• cudzoziemcy – promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli jest ona wymagana przepisami prawa,
• cudzoziemcy – osoby prawne – dodatkowo odpis z właściwego rejestru, uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego,
• pełnomocnicy – dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego,
• osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – dodatkowo pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie ustalonej w przetargu przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do przedstawienia pisemnego oświadczenia:
• wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nadarzyn w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.),
• że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,
• że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości objętej przetargiem.

Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożyli dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.

Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – tj. Dz . U. z 2017 r. poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed  zawarciem aktu notarialnego, wadium przepada na rzecz Gminy Nadarzyn.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów - wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Informacje szczegółowe nt. nieruchomości i zasad przetargu można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki  Przestrzennej pok. 110 lub 112 tel. (22) 729-81-85 wew. 150, 162.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.    

WÓJT GMINY
(-) Dariusz Zwoliński

drukuj (Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 03.09.2018 r.)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Wypych-Bilińska
    data wytworzenia: 2018-09-03
  • opublikował: Andrzej Zalesiński
    data publikacji: 2018-09-03 14:36

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 94703
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-12-06 10:00

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Gmina Nadarzyn

ul. Mszczonowska 24

05-830 Nadarzyn

NIP 534-22-54-841

Regon 013269195

Kod terytorialny 1421052

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85

fax 22 729 81 85 w. 109

e-mail: gmina@nadarzyn.pl

ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9.00 - 18.00

wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00

piątek: 8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2072862
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-06 10:00

Stopka strony