Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

  • Komunikaty i ogłoszenia

Treść strony

Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 13.05.2016 r.

Nadarzyn, dnia 13.05.2016 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nadarzyn, w granicach oznaczonych kolorem czerwonym na zał. graficznym nr 4

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, pkt 2 - 5, art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353), zwanej dalej „ustawą” zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nadarzyn, w granicach określonych wyrokiem WSA - Sygn. akt IV SA/Wa 1573/14, oznaczonych kolorem czerwonym na zał. graficznym nr 4 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach: 23 maja - 22 czerwca 2016 r. w Urzędzie Gminy Nadarzyn przy ul. Mszczonowskiej 24, w Referacie Urbanistyki i Architektury, pok. nr 114 w godzinach pracy Urzędu Gminy.
Projekt „studium” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie udostępniony także w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Nadarzyn - www.nadarzyn.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie „studium” rozwiązaniami zostanie przeprowadzona w dniu 16 czerwca 2016 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nadarzyn - pok. 220.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu „studium” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2016 r.
Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej - w kancelarii Urzędu Gminy, pok. nr 100, pocztą - na adres: Urząd Gminy Nadarzyn ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn, ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu Gminy, pok. nr 114), za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres e-mail: architektura@nadarzyn.pl.

Jednocześnie na podstawie art. 39, w związku z art. 54 ust. 2, 3 „ustawy” projekt „Studium” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu. W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2016 r.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej - w kancelarii Urzędu Gminy pok. nr 100, pocztą - na adres Urząd Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn, ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu Gminy, pok. nr 114), za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres e-mail architektura@nadarzyn.pl.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Nadarzyn. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy
(-) mgr inż. Janusz Grzyb

drukuj (Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 13.05.2016 r.)

  • autor informacji: Anna Zimnicka
    data wytworzenia: 2016-05-13
  • opublikował: Michał Wilczak
    data publikacji: 2016-05-13 11:25
  • zmodyfikował: Michał Wilczak
    ostatnia modyfikacja: 2016-05-13 11:25

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 89537
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-16 14:33

Gmina Nadarzyn

ul. Mszczonowska 24

05-830 Nadarzyn

NIP 534-22-54-841

Regon 013269195

Kod terytorialny 1421052

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85

fax 22 729 81 85 w. 109

e-mail: gmina@nadarzyn.pl

ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9.00 - 18.00

wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00

piątek: 8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1957253
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-16 14:33

Stopka strony