Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Do zadań Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej należy w szczególności:
1. Przygotowanie opinii i dokumentacji w zakresie: rozgraniczeń nieruchomości, wydzierżawiania nieruchomości, sprzedaży nieruchomości gminnych, nabywania nieruchomości,  najmu lub użyczenia, oddawania gruntów w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym, pierwokupu, wywłaszczenia nieruchomości.
2. Przygotowanie postanowień i decyzji w sprawie podziałów nieruchomości.
3. Prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic oraz numeracji policyjnej budynków, wykonywanie uchwał rady gminy dotyczących nadawania nazw ulicom.
4. Prowadzenie spraw związanych z opłatami adiacenckimi z zakresu gospodarki nieruchomościami.
5. Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości.
6. Wnioskowanie potrzeb w zakresie robót geodezyjno – kartograficznych.
7. Opracowanie decyzji w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.
8. Wykorzystanie bazy danych ewidencji gruntów do celów służbowych.
9. Wnioskowanie o rozwiązanie umowy o oddaniu gruntów w wieczyste użytkowanie.
10. Gospodarka nieruchomościami nierolniczymi stanowiącymi mienie komunalne, w tym tworzenie zasobu gruntów pod zabudowę, wnioskowanie do wójta o ustalenie cen za grunty, budynki, lokale i urządzenia komunalne.
11. Przygotowanie dokumentacji w sprawie przejmowania gruntów będących własności Skarbu Państwa.
12. Przygotowanie decyzji o przekazaniu nieruchomości gminnych jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd oraz zezwoleń na zawarcie umów o przekazaniu nieruchomości między tymi jednostkami.
13. Przygotowanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu.
14. Naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych.
15. Przygotowanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
16. Przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz dotyczących ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu  lub obniżenia wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego.
17. Sporządzanie opinii urbanistycznych dotyczących podziałów geodezyjnych.
18. Przygotowanie zaświadczeń potwierdzających zgodność decyzji podziałowych z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu.
19. Przygotowanie zaświadczeń dotyczących aktualnego stanu prawnego obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego.
20. Przygotowanie zaświadczeń o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami  mpzp.
21. Przygotowanie zaświadczeń o  obszarze  rewitalizacji oraz obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji  w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia 9 października 2015r. – o rewitalizacji.
22.  Prowadzenie rejestru  uchwalonych  planów miejscowych.
23. Prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
24. Opracowywanie materiałów związanych ze zmianą  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ze zmianą  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
25. Koordynacja prac związanych z procedurą  uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego, a także z procedurą uchwalenia  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy mających na celu określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania.
26. Opiniowanie  mpzp  i  studium gmin sąsiednich w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
27. Współpraca z poszczególnymi komórkami urzędu gminy w zakresie zadań prowadzonych przez referat urbanistyki i architektury, mająca na celu kształtowanie polityki przestrzennej gminy.
28.  Współpraca z  organami administracji publicznej w zakresie realizowanych przez referat zadań.
29. Udzielanie merytorycznych odpowiedzi i wyjaśnień zainteresowanym stronom z zakresu planowania przestrzennego i realizowanych w tym zakresie zadań.

drukuj (Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej)

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zalesiński
    data publikacji: 2018-04-05 11:56
  • zmodyfikował: Michał Wilczak
    ostatnia modyfikacja: 2020-02-14 08:24

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 58456
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-02-14 08:24

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Gmina Nadarzyn

ul. Mszczonowska 24

05-830 Nadarzyn

NIP 534-22-54-841

Regon 013269195

Kod terytorialny 1421052

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85

fax 22 729 81 85 w. 109

e-mail: gmina@nadarzyn.pl

ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9.00 - 18.00

wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00

piątek: 8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2191226
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-25 14:37

Stopka strony