Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Skarbnik Gminy Nadarzyn - Magdalena Sieczka

 

Kompetencje skarbnika

1. Skarbnik Gminy koordynuje działania prowadzone przez urząd w zakresie planowania i wykonywania budżetu gminy, w tym w szczególności:
a. opracowuje projekt uchwały budżetowej gminy wraz z objaśnieniami, a także występuje z inicjatywą w sprawie zmian tej uchwały,
b. opracowuje układ wykonawczy budżetu,
c. opracowuje projekty zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian budżetu gminy,
d. dokonuje analiz budżetu i informuje wójta na bieżąco o jego realizacji,
e. przekazuje kierownikom referatów i pracownikom na samodzielnych stanowiskach oraz kierownikom podległych jednostek organizacyjnych wytyczne oraz dane niezbędne do opracowania projektu planu finansowego,
f. przekazuje podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji w celu dostosowania projektów planów do uchwały budżetowej.

2. Skarbnik odpowiada za pełne i zgodne z właściwymi przepisami wykorzystanie przez urząd pozyskanych środków finansowych oraz współuczestniczy w ich pozyskiwaniu.

3. Skarbnik udziela kontrasygnaty na czynnościach prawnych powodujących zobowiązania pieniężne.

4. Skarbnik dokonuje kontroli dokumentów księgowych pod względem zgodności z planem finansowym, zatwierdza je do wypłaty, podpisuje polecenia przelewu i czeki.

5. Do obowiązków skarbnika należy czuwanie nad terminową realizacją zobowiązań finansowych gminy.

6. Skarbnik kieruje pracą Referatu Realizacji Budżetu i organizuje jego pracę.

7. Skarbnik sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Referatu Realizacji Podatków i Opłat.

8. Skarbnik czuwa nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowo-księgowej.

9. Skarbnik sprawuje nadzór nad inwentaryzacją i wyceną aktywów i pasywów.

10. Skarbnik prowadzi rejestr umów i porozumień.

11. Skarbnik współdziała i nadzoruje sporządzanie sprawozdawczości budżetowej.

12. Skarbnik sporządza bilans z wykonania budżetu, sprawozdanie z wykonania budżetu, bilans zbiorczy jednostek budżetowych, zbiorczy rachunek zysków i strat, zbiorcze zestawienie zmian w funduszu oraz bilans skonsolidowany.

13. Skarbnik w miarę potrzeb uczestniczy w obradach Rady Gminy Nadarzyn i posiedzeniach komisji problemowych.

14. Podczas nieobecności skarbnika zadania określone w ppkt. 1-13 sprawuje osoba przez niego upoważniona.

drukuj (Skarbnik Gminy Nadarzyn - Magdalena Sieczka)

  • autor informacji: Michał Wilczak
    data wytworzenia: 2013-02-14
  • opublikował: Michał Wilczak
    data publikacji: 2013-02-14 09:22
  • zmodyfikował: Michał Wilczak
    ostatnia modyfikacja: 2014-12-24 08:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2143
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-12-24 08:58

Gmina Nadarzyn

ul. Mszczonowska 24

05-830 Nadarzyn

NIP 534-22-54-841

Regon 013269195

Kod terytorialny 1421052

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85

fax 22 729 81 85 w. 109

e-mail: gmina@nadarzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9.00 - 18.00

wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00

piątek: 8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 659791
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-04-25 10:08

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl